Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TWEEWIELERGROOTHANDEL KIK-GOES

1. Algemeen:

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Tweewielergroothandel Kik-Goes, statutair gevestigd te Goes (hierna “Kik-Goes”) als verkoper of aanbieder van producten, zijnde fietsen, fietsonderdelen en/of accessoires (hierna de “Producten”) en/of diensten optreedt.

Afwijkende afspraken bezitten slechts geldigheid indien deze schriftelijk door Kik-Goes zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de koper respectievelijk afnemer van Kik-Goes (hierna de ‘’Afnemer”) wordt uitdrukkelijk door Kik-Goes van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen:

2.1. Aanbiedingen, prijslijsten en leverdata of –tijden van Kik-Goes zijn vrijblijvend aan verandering onderhevig en binden Kik-Goes niet, ook niet indien een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3. Bestellingen en overeenkomsten:

3.1. Bestellingen dienen zo volledig en nauwkeurig mogelijk door de Afnemer te worden omschreven. Bestellingen die hier niet aan voldoen, worden door Kik-Goes zo goed mogelijk uitgevoerd. Het risico van vergissingen e.d. is voor de Afnemer.

3.2. De bestelling is bindend voor de Afnemer zodra deze bestelling, zonder voorbehoud, door Kik-Goes in enige vorm is ontvangen.

3.3. Kik-Goes behoudt zich het recht voor om afhandelings- c.q. verzendkosten in rekening te brengen wanneer aan Afnemer geleverde doch verkeerd bestelde Producten aan Kik-Goes worden geretourneerd.

3.4. Kik-Goes behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

3.5. Een bestelling is bindend voor Kik-Goes indien en op het moment dat deze uitdrukkelijk door Kik-Goes is aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging, het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst dan wel door uitvoering te geven aan de bestelling.

3.6. Indien blijkt dat een door Kik-Goes aanvaarde bestelling niet door Kik-Goes geleverd kan worden aan de Afnemer, zullen Kik-Goes en de Afnemer in overleg treden om te komen tot een zo vergelijkbaar mogelijke bestelling tegen zo gelijkwaardig mogelijke condities. Indien Kik-Goes en de Afnemer binnen één maand na aanvang van dit overleg geen overeenstemming bereiken over een dergelijke vergelijkbare bestelling, dan heeft de Afnemer het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

3.7. Kik-Goes is, nadat één of meerdere overeenkomsten tot stand zijn gekomen met de Afnemer, niet gehouden ook in de toekomst dergelijke overeenkomsten te sluiten, met dien verstande dat indien tussen Kik-Goes en de Afnemer een bestendige handelsrelatie is ontstaan, KikGoes – indien zij deze relatie wenst te beëindigen – nog gedurende een periode van zes maanden overeenkomsten met de Afnemer zal sluiten, mits de Afnemer voldoet aan de voor hem uit die overeenkomsten (en deze Voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen. Nadien zal de Afnemer zich niet meer aanduiden als Kik-Goes-dealer. 

3.8. Het zijn van Afnemer van Producten van één of meerdere Merken, maakt de Afnemer niet gerechtigd tot het afnemen van Producten van één of meerdere van de andere Merken.

Het staat Kik-Goes volledig vrij om te bepalen aan wie zij Producten van de diverse Merken verkoopt en levert.

4. Prijzen:

4.1. Voor de Producten gelden, onder voorbehoud van type- en drukfouten, de inkoopprijzen en

prijsvoorwaarden per de datum waarop de bestelling door Kik-Goes wordt ontvangen, met dien verstande dat Kik-Goes het recht heeft om eventuele verhogingen van de prijzen wegens (al dan niet voorzienbare) kostprijsverhogende omstandigheden na de dag waarop de bestellingen door Kik-Goes zijn ontvangen, aan de Afnemer door te berekenen, in welk geval Kik-Goes de Afnemer zo spoedig mogelijk van die omstandigheden op de hoogte brengt. Afwijkende prijzen gelden slechts indien deze schriftelijk door Kik-Goes zijn bevestigd.

4.2. In afwijking van het bepaalde in art. 4.1. gelden voor de Producten de inkoopprijzen en prijsvoorwaarden per de dag van de levering, indien levering in gedeelten is overeengekomen, dan wel indien de Afnemer levering wenst in afwijking van de overeengekomen of de normaal voor Kik-Goes geldende leveringstermijn.

4.3. Alle prijzen zijn exclusief vervoers- en verpakkingskosten, btw, handlings-, verzend- en/of vervoerskosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld. In geval van reparaties zijn de prijzen exclusief arbeidsloon.

4.4. Kosten als gevolg van wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling en speciale bestellingen van artikelen die Kik-Goes niet in haar assortiment heeft opgenomen, zijn voor rekening van de Afnemer.

5. Levering en transport:

5.1. Het risico van de Producten gaat over op het moment van feitelijke overdracht van de Producten aan de Afnemer dan wel een door de Afnemer ingeschakelde hulppersoon of vervoerder.

5.2. Voor zover niet anders is overeengekomen, draagt Kik-Goes ter zake fietsen zorg voor het vervoer en de vervoerskosten, tenzij sprake is van een spoedlevering of van een levering die betrekking heeft op Producten met een totale overeengekomen koopprijs van minder dan EUR 750,00 (excl. BTW). In die gevallen is Kik-Goes gerechtigd om aanvullende vervoerskosten in rekening te brengen.

5.3. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn ter zake het vervoer van zendingen fietsonderdelen en/of –accessoires in Nederland met een factuurwaarde van EUR 100,00 (excl. BTW) en hoger, de vervoerskosten voor rekening van Kik-Goes. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan EUR 100,00 (excl. BTW) komen de vervoerskosten voor rekening van de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

5.4. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn ter zake het vervoer van zendingen fietsonderdelen en/of –accessoires in België met een factuurwaarde van EUR 150,00 (excl. BTW) en hoger, de vervoerskosten voor rekening van Kik-Goes. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan EUR 150,00 (excl. BTW) komen de vervoerskosten voor rekening van de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

5.5. Kik-Goes heeft het recht om fietsonderdelen en/of –accessoires in gedeelten te leveren, in welk geval de gedeelten afzonderlijk aan de Afnemer gefactureerd zullen worden.

5.6. De bestelde Producten, waar het fietsonderdelen en/of –accessoires betreft, worden in de gebruikelijke voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren etc., kunnen niet aan Kik-Goes worden toegerekend.

5.7. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepaalt Kik-Goes de transportmiddelen en de transportwegen zonder verplicht te zijn om de snelste en de goedkoopste mogelijkheid te kiezen.

5.8. Alle op enig moment door Kik-Goes aangegeven levertermijnen en – data zijn slechts richtdata en zijn derhalve niet bindend voor Kik-Goes. Overschrijding van deze levertermijnen of –data geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding en/of opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud:

6.1. Kik-Goes behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde of te leveren Producten tot op het moment van volledige betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van bestaande of toekomstige koopovereenkomst tussen Kik-Goes en de Afnemer betreffende de door Kik-Goes aan de Afnemer geleverde of te leveren Producten of krachtens zodanige overeenkomsten (tevens) ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de bestaande of toekomstige vorderingen die Kik-Goes jegens de Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van de zodanige overeenkomsten.

6.2. Indien de in artikel 6.1 genoemde vorderingen van Kik-Goes op de Afnemer door een derde worden voldaan, waarbij deze derde in de rechten van Kik-Goes subrogeert, gaat de in artikel 6.1 genoemde opschortende voorwaarde van voldoening van de prestaties waarvoor de eigendom van de Producten is voorbehouden, niet in vervulling. Het eigendomsvoorbehoud geldt in dat geval ten behoeve van de derde.

6.3. De Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te vervreemden voor zover dit plaatsvindt binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Deze bevoegdheid vervalt van rechtswege op het moment dat de Afnemer tekortschiet in de voldoening van vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, en/of indien aan de Afnemer voorlopige surseance van betaling wordt verleend of het faillissement van de Afnemer is aangevraagd.

6.4. Het is de Afnemer niet toegestaan de Producten te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet is overgegaan op de Afnemer.

6.5. Kik-Goes is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of Kik-Goes goede gronden heeft om aan te nemen dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Nadat Kik-Goes de betreffende Producten heeft teruggenomen, zal zij de Afnemer crediteren voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de kosten die de terugname met zich meebrengen.

6.6. Zolang de Afnemer de door Kik-Goes geleverde Producten niet (volledig) heeft betaald en deze betaling opeisbaar is, kan Kik-Goes, niettegenstaande enig ander haar toekomend recht, haar retentierecht uitoefenen op al hetgeen Kik-Goes voor de Afnemer onder zich heeft.

7. Verzekering:

7.1. De Afnemer is verplicht Producten te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en soortgelijke risico’s, en wel op basis van een polis die inhoudt dat de verzekering mede is afgesloten ten behoeve van Producten van derden. De vorderingen uit hoofde van deze verzekering zijn niet vatbaar voor overdracht of bezwaring met zakelijke rechten voor zover deze betrekking hebben op de Producten. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van Producten treden in de plaats van de betreffende Producten.

8. Reclames:

8.1. De Afnemer dient de Producten terstond bij aflevering te controleren en manco’s, beschadigingen e.d. voor zover aanwezig, daarvan op de pakbon aantekening te maken en binnen 3 (drie) werkdagen na aflevering bij Kik-Goes te melden. Reclames dienen binnen 5(vijf) werkdagen na ontvangst van de Afnemer schriftelijk bij Kik-Goes te worden gemeld. Indien deze termijn(en) zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het Product geacht in goede staat te zijn ontvangen en te zijn geaccepteerd. Het afgeleverde Product wordt eveneens geacht te zijn geaccepteerd indien de Afnemer (een gedeelte van) het Product heeft weder verkocht, in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft of respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken of verwerken.

8.2. Indien de Afnemer na ingebrekestelling door Kik-Goes weigert de door hem bestelde Producten in ontvangst te nemen, is Kik-Goes gerechtigd de kosten van opslag van deze Producten aan de Afnemer in rekening te brengen.

8.3. Producten die zonder voorafgaande toestemming van Kik-Goes aan haar worden geretourneerd behoeven door Kik-Goes niet te worden geaccepteerd.

8.4. Het opsturen van geleverde Producten aan Kik-Goes voor reclame, reparatie, garantie of creditering geschiedt steeds, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Kik-Goes, voor risico van de Afnemer.

8.5. Het is de Afnemer niet toegestaan Producten ten aanzien waarvan gereclameerd wordt tijdens de in artikel 8.1. bedoelde termijn te gebruiken. Deze Producten dienen voor inspectie beschikbaar te worden gehouden, op straffe van verval van alle rechten dienaangaande van de Afnemer.

9. Betalingen:

9.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders staat vermeld of anderszins tussen Kik-Goes en de Afnemer anders is overeengekomen. Ieder beroep op verrekening of opschorting door de Afnemer is uitgesloten

9.2. Indien tijdige betaling uitblijft is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Afnemer is alsdan aan Kik-Goes de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag en –in afwijking van art. 6.96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten – een bedrag verschuldigd ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 150,00 per openstaande factuur.

9.3. In geval de Afnemer met een betaling aan Kik-Goes in gebreke blijft, worden alle (overige) vorderingen van Kik-Goes op de Afnemer direct opeisbaar.

9.4. Kik-Goes is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of andere zekerheid van de Afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de Afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling c.q. het verschaffen van zekerheid als bedoeld in de vorige zin, is artikel 14.2. van toepassing.

9.5. Kik-Goes is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen de Afnemer uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, te verrekenen met enige betaling aan de Afnemer.

10. Garantie en afmontage fietsen:

10.1. De deugdelijkheid van de geleverde Producten wordt door Kik-Goes conform de bepalingen

en de desbetreffende (merk specifieke) garantiebewijzen gegarandeerd. Ontbinding op grond van vermeende ondeugdelijke nakoming van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Voor door Kik-Goes ingekochte en aan de Afnemer doorgeleverde Producten is de garantie beperkt tot de garantie zoals omschreven in de garantiebepalingen van de betreffende producent van bedoelde Producten.

10.2. De Afnemer is gehouden om tenminste vijf dagen per week gedurende in de branche gebruikelijke uren, met betrekking tot de Producten op vakkundige wijze garantie-, onderhoud- en reparatieservice te verlenen. In verband hiermee zal de Afnemer aan zijn klanten duidelijk maken wat zijn handelsnaam is en op welk adres en op welk tijdstip de klanten terecht kunnen voor deze service. Garantie wordt slechts verleend indien tijdens de garantietermijn bij het onderhoud en de reparatie van de Producten adequate onderdelen zijn gebruikt waarvan de kwaliteit niet onderdoet aan de kwaliteit van (de betreffende onderdelen van) de Producten.

10.3. Kosten gemaakt door de Afnemer in de verband met werkzaamheden ter uitvoering van de Kik-Goes-garantie, worden door Kik-Goes aan de Afnemer vergoed op basis van het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Kik-Goes garantievergoedingstarief. Om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen moet garantieclaims uiterlijk binnen 30 dagen na uitvoering van de betrokken garantiewerkzaamheden bij Kik-Goes zijn ingediend.

10.4. Enige rechten uit hoofde van de garantie vervallen als hierop na het verstrijken van de garantieperiode een beroep wordt gedaan.

10.5. De Afnemer zal zorgvuldig de NAW-gegevens bijhouden van zijn klanten die Kik-Goes fietsen hebben afgenomen, in combinatie met relevante objectgegevens (merk, type, uitvoering, framenummer, chipnummer) opdat op elk moment een bepaalde fiets herleidbaar is tot een individuele klant (bijv. in verband met terugroepacties). Kik-Goes is gerechtigd tot inzage in de administratie van de Afnemer teneinde te controleren of aan deze administratieve verplichting wordt voldaan, alsook of de garantie op juiste wijze door de Afnemer wordt afgewikkeld. Vervangen onderdelen dienen door de Afnemer te worden bewaard gedurende tenminste 60 dagen na uitvoering van de betrokken garantiewerkzaamheden.

10.6. De Afnemer zal zijn klanten bij verkoop van de Producten inlichten over de van toepassing zijnde garantie en deze klanten het garantiebewijs en het – in verband met de afmontage door de Afnemer ondertekende – bewijs van eigendom overhandigen.

10.7. De Afnemer zal voor aflevering van nieuwe van Kik-Goes betrokken fietsen aan klanten, telkens zorgdragen voor inspectie en afstelling, ook in geval van verkoop via internet, zodanig dat de fiets geschikt is voor onmiddellijk en veilig gebruik door de klant (ook wel de ‘afmontage” genoemd). De Afnemer dient op het bewijs van eigendom van de klant aan te tekenen dat deze werkzaamheden door hem zijn verricht. Indien een dergelijke aantekening ontbreekt, heeft dit in beginsel tot gevolg dat de klant geen beroep kan doen op de door Kik-Goes verleende garantie. Voor het geval degene die de van Kik-Goes betrokken fietsen van de Afnemer koopt de fietsen aan de klant aflevert, dient de Afnemer erop toe te zien dat de afmontage en voormelde aantekening op het bewijs van eigendom door die partij plaatsvindt.

11. Aansprakelijkheid:

11.1. De aansprakelijkheid van Kik-Goes is beperkt tot de nakoming van de in de garantievoorwaarden omschreven verplichtingen, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke rechtsbepalingen.

11.2. De Afnemer is gehouden Kik-Goes te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen (zulks naar keuze van Kik-Goes) ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Kik-Goes in deze Voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten.

11.3. Kik-Goes is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of andere vormen van zuivere vermogensschade.

12. Overmacht:

12.1. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, elke van de wil van Kik-Goes onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, aanslagen, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kik-Goes of haar leveranciers.

13. Opschorting en ontbinding:

13.1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Kik-Goes gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Kik-Goes tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende opschorting is Kik-Goes bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

13.2. Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de Kik-Goes gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Kik-Goes te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Kik-Goes gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Kik-Goes tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de Kik-Goes verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Kik-Goes bevoegd en aan het einde daarvan is Kik-Goes verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opschortende overeenkomst(en).

14. Meldingsplicht Afnemer:

14.1. De Afnemer stelt Kik-Goes onverwijld op de hoogte indien hij kennis neemt van het voornemen van zijn klant(en) een gerechtelijke procedure aanhangig te maken en de vordering van deze klant(en) is gebaseerd op het standpunt dat de door de Afnemer geleverde producten niet voldoen aan de tussen de Afnemer en de klant(en) gesloten overeenkomst (non-conformiteit).

15. Voortzetting door derden:

15.1. Wanneer de Afnemer voornemens is zijn bedrijf voort te zetten of doen voortzetten door of in samenwerking met derden – waaronder begrepen maar niet beperkt tot een wijziging van de statutaire bestuurders of een voortzetting onder een andere rechtsvorm (naamloze vennootschap of besloten vennootschap onder firma, enz.) -, niet zijnde een (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf, dient hij hiervan tijdig aan Kik-Goes schriftelijk mededeling te doen.

De oorspronkelijke Afnemer blijft (hoofdelijk) aansprakelijk zolang Kik-Goes hem niet schriftelijk van zijn verplichtingen heeft ontheven. Het voorgaande laat onverlet het recht van Kik-Goes om verdere leveringen aan de nieuwe juridische entiteit te weigeren.

16. Gebruik merken:

16.1. De Afnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmerken van de diverse merken van Kik-Goes te gebruiken onder de door Kik-Goes kenbaar te maken voorwaarden indien en zolang de Afnemer tevens door Kik-Goes wordt erkend als dealer.

16.2. De Afnemer zal geen handelsmerken, andere merken, namen of tekens op Producten verwijderen of veranderen, noch dergelijke handelsmerken, andere merken, namen of tekens bevestigen op Producten die deze niet hadden toen ze door Kik-Goes aan hem werden geleverd, met dien verstande dat het hem wel is toegestaan zijn eigen handelsnaam op de fiets aan te brengen.

16.3. De Afnemer is gehouden om, als hij een van de merken van Kik-Goes gebruikt, op zijn briefpapier, in reclame-uitingen en anderszins, de richtlijnen van Kik-Goes na te leven. In geen geval is het de Afnemer toegestaan een van de merknamen van Kik-Goes op te nemen in zijn handelsnaam, domeinnaam, et cetera. Overigens dient de Afnemer erop toe te zien dat het gebruik van een van de merken van Kik-Goes het imago van de Producten niet schaadt of kan schaden en in overeenstemming is met geldende regelgeving alsmede de Reclamecode. Indien Kik-Goes bezwaar maakt tegen bepaalde reclame-uitingen zal de Afnemer deze onmiddellijk staken en gestaakt houden.

17. Slotbepalingen:

17.1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Kik-Goes worden gewijzigd. De gewijzigde Voorwaarden zullen gelden voor alle aanbiedingen en koopovereenkomsten die tot stand komen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Afnemer. Alle geschillen tussen de Afnemer en Kik-Goes zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg. Nederlands recht is van toepassing.

17.2. Indien een van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden strijdig is met een bepaling zoals opgenomen in een aanvraag, aanbieding of overeenkomst waarvan deze Voorwaarden uitmaken, dan geldt de volgende rangorde:

2.a. Overeenkomst

2.b. Deze Voorwaarden

2.c. Aanbieding

2.d. Aanvraag